Slide 1

Profesyonel Apartman ve Site Yönetimi

Ekonomi ve teknolojinin gelişmesi, yaşam alanlarının değişmesine ve farklılaşmasına, buna bağlı olarak da ihtiyaçlarının artmasına yol açmıştır. Bütün bunların sonucu olarak, insanların tesislerden beklentilerini karşılayabilmek ve yüklerini hafifletebilmek için Profesyonel Yönetim ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Slide 2

Şeffaf Yönetim

Ekonomi ve teknolojinin gelişmesi, iş yerleri ve yaşam alanlarının değişmesine, farklılaşmasına ve ihtiyaçlarının artmasına neden olmuştur. Bunun sonucu olarak da bireylerin tesislerden beklentilerini karşılayabilmek ve yaşamlarını kolaylaştırmak için Profesyonel Apartman Yönetimi, Profesyonel Site Yönetimi gereksinimi ortaya çıkmıştır.

Slide 2

Şeffaf Yönetim

Nüfusu 18 milyona yaklaşan ve Türkiye’nin en çok göç alan şehri olan İstanbul‘da hızla artan bina sayısına paralel olarak, profesyonel bina yönetimi yapan şirketlere olan ihtiyaç da artmaktadır. Siz de Profesyonel apartman yönetimi ve de profesyonel site yönetimi hizmetlerini ŞEFFAFLIK ilkesinden ödün vermeden sunan TOSAT Danışmanlık‘ı tercih edin.

previous arrow
next arrow

TOSAT DANIŞMANLIK – PROFESYONEL APARTMAN YÖNETİMİ HİZMETLERİ

PROFESYONEL APARTMAN YÖNETİMİ

Apartmanınızın /sitenizin giderlerini nasıl paylaştırılacağını, aidat tahsilatını ve işletme projesi hazırlamayı dert etmeyin. Profesyonel apartman yönetimi ve profesyonel site yönetimi hizmetleri için profesyonel bina yönetimi firmalarını tercih eden eden apartmanlarda ve sitelerde, konut sahipleri çok daha huzurludur. Komşular arası gerilim minimum düzeydedir. Profesyonel apartman yönetimi denilince akla sadece evrak işlemek gelmemelidir.

ŞEFFAF YÖNETİM

Bir apartmanda / sitede, kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kat maliklerinin arasından seçebilir veya dışarıdan bir kişiye (veya firmaya) yaptırabilir. Nüfusu 18 milyona yaklaşan ve Türkiye’nin en çok göç alan şehri olan İstanbul‘da hızla artan bina sayısına paralel olarak, profesyonel bina yönetimi yapan şirketlere olan ihtiyaç da artmaktadır. Siz de Profesyonel bina yönetimi hizmetlerini ŞEFFAFLIK ilkesinden ödün vermeden sunan TOSAT Danışmanlık‘ı tercih edin.

YÖNETİM TEKLİFİ ALIN

TEKLİF AL sayfamızda bulunan formu doldurup bize yollayın veya bize telefon veya e-posta yoluyla ulaşın. Apartmanınızın yönetimi için size en kısa sürede teklifimizi sunalım.

TOSAT DANIŞMANLIK
PROFESYONEL YÖNETİMİŞLETME PROJESİBAKIM ve ONARIMLARÖDEMELERTOPLANTI ve DUYURULAR
PROFESYONEL YÖNETİM
PROFESYONEL YÖNETİME GEÇİŞ
İlk Adım
Apartmanınızda yapılan Genel Kurul’da yöneticiliğe firmamızın seçilmesi durumunda ilgili kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve tarafımızla imzalanan sözleşmenin yöneticiye yüklediği görev ve sorumlulukları bir yıl süreyle yürütüyoruz.

İŞLETME PROJESİ
İŞLETME PROJESİNİN HAZIRLANMASI
Kat Mülkiyeti Kanunu MADDE 37
Kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa, yönetici gecikmeksizin bir
işletme projesi yapar.

Bu projede özellikle:

a) Anagayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları;

b) Tüm giderlerden her kat malikine, bu Kanunun 20 nci maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar;

c) Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin 20 nci
maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı gösterilir.

Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak yedi gün içinde projeye itiraz
edilirse durum kat malikleri kurulunda incelenir ve proje hakkında, karar verilir, gerekirse yeni bir proje hazırlanır.

Kesinleşen işletme projeleri veya kat malikleri kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları, İcra ve İflas Kanununun 68 inci maddesinin 1 inci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

BAKIM ve ONARIMLAR
ANAGAYRIMENKULUN KORUNMASI
Bakımlar ve Onarımlar

Anagayrımenkulün usulüne uygun olarak kullanılması, korunması, bakım ve onarımları ve temizliği, asansör, kalorifer, sıcak ve soğuksu ile elektrik tesisatının düzenli şekilde işletilmesi için gerekli bütün önlemler alınır.

ÖDEMELER
ÖDEMELER
Banka HesabıI

Avans ve genel gider paralarının yatırılması ve gerektiğinde çekmek üzere muteber bir bankada hesap açılacaktır. Gayrımenkule ait elektrik, su, doğal gaz, görevli personel SSK primleri gibi borçlar zamanında ödenecek, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve gerektiğinde kanuni ipotek hakkını Kat Mülkiyeti Kütüğüne tescil ettirilecektir.

TOPLANTI ve DUYURULAR
KAT MALİKLERİ KURULU
Belgelerin Saklanması

Gündem hazırlanarak kat malikleri kurulu toplantıya çağrılacak (KMK-Madde 29), alınan kararlar karar defterine geçirilecek ve kararlar yerine getirilecektir. Ana gayrımenkulü ilgilendiren tebligatlar kabul edilerek, duyurulacak ve süresi içinde gereği yapılacaktır.Yönetimle ilgili tüm belgeler, faturalar ve makbuzlar en az beş yıl süreyle saklanacaktır..

PROFESYONEL APARTMAN YÖNETİCİLİĞİ
Neden Profesyonel Yönetim?
Apartman veya sitelerde ikamet eden kişinin aynı zamanda yöneticilik yapması durumunda, kişinin beklentiler ve ödemelere bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunlar nedeniyle komşularıyla olan ilişkileri bozulabilir. Bu yüzden profesyonel apartman yöneticiliği ve profesyonel site yöneticiliği ihtiyacı doğmuştur.

Şeffaf Yönetim
Aylık detaylı tablolar
Müşteri Odaklı
Güvenilir ve Hızlı Hizmet

Ekonomi ve teknolojinin gelişmesi, yaşam alanlarının ve iş yerlerinin değişmesine & farklılaşmasına, buna bağlı olarak da ihtiyaçlarının artmasına yol açmıştır. Bütün bunların sonucu olarak da, insanların tesislerden beklentilerini karşılayabilmek ve yüklerini hafifletebilmek için Profesyonel Yönetim ihtiyacı ortaya çıkmıştır. TOSAT Danışmanlık firması olarak kat maliklerinin yükünü hafifletmek için profesyonel apartman yönetimi ve profesyonel site yönetimi hizmetlerini sunuyoruz.

Profesyonel Apartman Yönetimi Hizmeti

PROFESYONEL APARTMAN YÖNETİMİ HİZMETİMLERİMİZ
GÖREV ve SORUMLULUKLAR
Apartmanınızda/ Sitenizde yapılan Genel Kurulda yöneticiliğe şirketimizin seçilmesi durumunda ilgili kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve tarafımızla imzalanan sözleşmenin yöneticiye yüklediği görev ve sorumlulukları bir yıl süreyle yürütür.

Apartmanınız / Sitenizle yapılan sözleşmenin imzalanmasını takiben on beş gün içinde usulüne uygun şekilde bir İşletme Projesi hazırlanarak (Kat Mülkiyeti Kanunu- Madde 37) kat maliklerinin bilgisine sunulacaktır. İşletme projesinde anagayrımenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini gelir ve gider tutarları, tüm giderlerden her kat malikine bu kanunun 20. maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar; tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin KMK 20. maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı belirtilecektir. Bildirimden sonra 7 gün içinde bir itiraz varsa kat malikleri kurulunca durum incelenir, kat malikleri kurulunca karara bağlanarak kesinleşen işletme projesi uygulanır.

AVANS ve GENEL GİDER
Avans ve genel gider paralarının yatırılması ve gerektiğinde çekmek üzere muteber bir bankada hesap açılacaktır. Gayrimenkule ait elektrik, su, doğal gaz, görevli personel SSK primleri gibi borçlar zamanında ödenecektir. Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılacaktır. Gerektiğinde kanuni ipotek hakkını Kat Mülkiyeti Kütüğüne tescil ettirilecektir.
ANAGAYRIMENKUL YÖNETİMİ
Ana gayrımenkulüNNusulüne uygun olarak kullanılması, korunması, bakım onarım ve temizliği, asansör, kalorifer, sıcak ve soğuksu ile elektrik tesisatının düzenli şekilde işletilmesi için gerekli önlemler alınır.

Gündem hazırlanarak kat malikleri kurulu toplantıya çağrılacak (KMK-Madde 29), alınan kararlar karar defterine geçirilecek ve kararlar yerine getirilecektir.

DUYURULAR
Ana gayrımenkulü ilgilendiren tebligatlar kabul edilerek, duyurulacak ve süresi içinde gereği yapılacaktır.
BELGELERİN SAKLANMASI
Yönetimle ilgili tüm belgeler, faturalar ve makbuzlar en az beş yıl süreyle saklanacaktır.

NEDEN PROFESYONEL YÖNETİM
Yıllardır aynı apartmanda yaşadığınız, her gün yüz yüze baktığınız komşularınızdan biri veya birkaçının yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda apartman yöneticisinin yükümlülüklerini yerine getirmeyen apartman sakinlerini önce uyarma sonra da dava yoluna gitme yetkisi vardır. Buna bağlı olarak ortaya çıkacak tartışmalar ciddi boyutlara ulaşıp, komşularınızla aranızda bir daha onarılmayacak küskünlüklere sebep olabilir. Bu ve benzeri durumun önüne geçmek için profesyonel yönetim firmaları tercih edilmektedir.

TEKLİF
Profesyonel Yönetim Teklifi İsteyin. En kısa sürede yönetim teklifimizi sunalım.
Teklif Alın
REFERANSLAR
Profesyonel Bina Yönetimi Hizmetleri için TOSAT Danışmanlık ‘ı tercih eden binaların listesini görün.
Referanslarımız
HAKKIMIZDA
Firmamız ve çalışanlarımız hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.
Tosat Danışmanlık
İLETİŞİM
Firmamızın iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.
Bize Ulaşın
Hizmet Verdiğimiz Semtler
Hizmet verdiğimiz bölgeler:
 KADIKÖY –   Altıyol, Bahariye Caddesi, Moda, Kızıltoprak, Göztepe, Feneryolu, Fenerbahçe, Çiftehavuzlar, Caddebostan, Erenköy, Suadiye, Bostancı