KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ

Home » YAZILAR » KAT MÜLKİYETİ » KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ

KAT MÜLKİYETİN DEVRİ – YARGITAY KARARLARI

Bağımsız bölümün devri davası açılmadan önce yasaya uygun toplantı yapılması gerekir.

Kat malikleri kurulu toplantısına isteyen tüm kat maliklerinin katılmasını teminen tüm maliklere davetiye çıkarılması ve gündeminde bildirilmesi gerekirken, bağımsız bölümlerin devri istenen davacı kat maliklerine çağrı çıkarılmaması önemli bir usulsüzlük olup bu suretle yapılan toplantının yasal olmadığının mahkemece tespitinde ve varılan sonuçta bir isabetsizlik yoktur.

Bağımsız bölümün randevu evi olarak kullanılması

Kat Mülkiyeti Yasasının 25. maddesinin son fıkrasında; bu maddedeki dava hakkının, sebebin öğrenilmesi tarihinden başlayarak 6 ay ve her halde dava tarihinin doğumundan başlayarak 5 yıl içinde kullanılmazsa ve dava sebebi de ortadan kalkmışsa dava hakkının düşeceği öngörülmüştür. Yasanın bu maddesine göre dava hakkının düşmesi için 2 koşulun gerçekleşmesi zorunludur. Bunlar 6 aylık sürenin geçmesi ve dava sebebinin ortadan kalkmasıdır. 6 aylık süre geçtiği halde dava sebebi ortadan kalkmamışsa davacıların dava haklarının   düştüğünden söz edilemez.  Mahkemece 6 aylık sürenin geçip geçmediği hususu araştırılmış ise de, dava sebebinin ortadan kalkıp kalkmadığının araştırılması gerektiği konusu üzerinde durulmadan davanın reddi yönünde hüküm verilmesi doğru görülmemiştir.

kat mülkiyetinin devri

Arsa  payı oranında devrin kuralları

Kat Mülkiyeti Yasasının 25. maddesi 5711 sayılı Yasa ile değiştirilmiştir. Anılan yasa maddesinin ikinci fıkrası hükmüne göre devre konu bağımsız bölümün mülkiyetinin hükme en yakın tarihteki değerinin malikine ödenerek bu mülkiyetin davacı kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesi, devir bedelinin hak sahibine ödenmek üzere bankada üçer aylık vadeli hesaba yatırılması ve makbuzunun ibrazı için davacılara mahkemece belli uygun bir süre verilmesi, devir bedelinin süresi içinde bankaya yatırıldığına ilişkin belge ibraz edildiğinde ve davanın kabulü durumunda mahkemece davalının bağımsız bölümün mülkiyetinin davayı açmış olan kat maliklerine arsa payları oranında devredilmesine ve devir bedelinin işlemiş faiziyle birlikte davalıya ödenmesine karar verilmesi gerekmektedir.

KAT MÜLKİYETİ ve KAT İRTİFAKI hakkındaki yazılarımız için TIKLAYIN

Yorum Yazın