Anagayrımenkul Yönetimi – Pratik Bilgiler ve Soru & Cevap

Home » YAZILAR » ANAGAYRIMENKUL YÖNETİMİ » Anagayrımenkul Yönetimi – Pratik Bilgiler ve Soru & Cevap

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 27:

Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır.

Anagayrımenkul Yönetimi Pratik Bilgiler

  1. Eski yöneticinin defter ve belgeleri yeni yöneticiye vermesi gerekir.
  2. Anayapıda ferdi mülkiyete geçildikten ve kat mülkiyeti tesis edildikten sonra kooperatif temsilcisinin  Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine dayalı dava hakkı kalmaz.
  3. Bitişik de olsa birden çok parsel üzerinde müşterek kat mülkiyeti kurulamaz ise de, paydaşlar ortak tesis için sözleşebilirler ve bu sözleşmeyi imzalayan kat maliki bununla bağlı olur.
  4. İki ayrı parsel üzerindeki kat malikleri arasında ortak yönetimi öngören sözleşme , onu imzalayanlar yönünden geçerli olup, uyuşmazlık genel hükümlere göre çözümlenir.
  5. Kat malikleri kurulunca görüşülüp incelenmesi yapılmamış bir yönetim planının imza edilmiş sayılmasına karar verilemez.
  6. Kooperatif ortaklığı ferdi mülkiyete geçilerek kat mülkiyeti kurulmuş ise kat malikleri kurulu yönetim planı uyarınca yönetici seçer.
  7. Eğer yönetim planı taslağının hükümlerinde kat malikleri anlaşamıyorlar ise davacının yasaya uygun biçimde düzenlettireceği yönetim planını mahkemeye vermesi gerekmektedir.
  8. Eğer kooperatif, kat mülkiyetine geçmiş ise, kooperatif kat maliklerinden gider payı isteyemez.
  9. Kat malikleri kurulu karar vermeden yönetim planı için mahkemeye başvurulamaz.

Anagayrımenkul Yönetimi Soru Cevap

1) Bir ana yapının dış duvarlarının reklam amacı ile kiralanması teklifi oylanacaktır. 9 bağımsız bölüm bulunan ana yapıda kat maliklerinin 4 tanesi ‘EVET’ , 4 tanesi ‘HAYIR’, 1 tanesi de çekimser oy kullanmış, gerekçelerini yazılı bir biçimde bildirmişlerdir. Yukarıda verilen durumda nasıl bir karar alınmış olacaktır?


a) Çekimser oy, EVET anlamına gelir, teklif kabul edilir.

b) Çekimser oy, HAYIR anlamına gelir, teklif reddedilir.

c) EVET ve HAYIR oyları eşit olduğundan karar alınamaz.

d) EVET ve HAYIR oyları eşit olduğundan toplantı 15 gün sonraya ertelenir.

e) EVET oranı üçte ikiden fazla olduğundan teklif kabul edilir.


CEVAP: B şıkkı – Teklif reddedilir.

anagayrımenkul yönetimi, alınan karar iptali, kat malikleri kurulu yeter sayı, apartman gelir ve gider

2) Anagayrimenkulün en önemli yönetim organı aşağıdakilerden hangisidir?


a) Kayyum b) Yönetim c) Mümessil d) Denetim Kurulu e) Kat Malikleri Kurulu


CEVAP: E şıkkı – Kat Malikleri Kurulu

3) Toplantı yeter sayısına uyulmadan yapılmış kat malikleri kurulunda alınan kararda olumsuz oyu bulunan kat malikinin alınan kararın iptali için dava açma süresi ne kadardır?


a) 1 ay b) 2 ay c) 3 ay d) 6 ay e) 12 ay

CEVAP: A şıkkı – 1 ay

4) Anagayrimenkulün 1 senelik yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarlarını içeren kat mülkiyeti birliğinin bütçesine ne ad verilir? 


a) Ana bütçe b) Yönetim Planı c) İşletme Projesi d) Yönetim Projesi

CEVAP: C şıkkı – İşletme Projesi

Yorum Yazın