HARCAMALARDA FATURA ALMAK ZORUNLU MUDUR ? YARGITAY KARARLARI

Home » YAZILAR » KAT MÜLKİYETİ » HARCAMALARDA FATURA ALMAK ZORUNLU MUDUR ? YARGITAY KARARLARI

HARCAMALARDA FATURA ALMAK:

Kat Mülkiyeti Kanunu‘nun 36. maddesi uyarınca yönetici, anagayrimenkulün yönetimi ile ilgili tüm gelir ve giderleri yönetimince tutulacak deftere işlemeye ve giderlerin belgelerini bir dosyada saklamaya mecbur ise de, Yargıtay’ın kararlılık kazanmış uygulamalarında yöneticinin gerek yasal yetkisi içerisinde kalan hususlarda ve gerekse kat malikleri kurulu kararları doğrultusunda yaptığı harcamaları gösteren belgelerin fatura olması esas olmakla birlikte bunların mutlaka fatura ya da kasa fişi vs. niteliği taşınması zorunluluğu aranmamakta, gerçekleşmiş bir iş veya işlem içi harcama yapıldığını gösteren yazılı veya imzalı belge yeterli sayılmakta ve hatta aciliyet ve zorunluluk nedeniyle belgesiz olarak deftere işlenen gider konusu işin yapıldığının ve gösterilen miktarın uygunluğunun yerinde yapılan incelemede tespit edilmiş olması dahi yeterli kabul edilmektedir.

harcamalarda fatura almak, fatura almak zorunlu

Bu bağlamda mahkemece, davalının zimmetinin tespiti bakımından bilirkişinin incelediği tüm kayıt ve belgelerde gösterilen harcamaların gerektirdiği iş ve işlemlerin yapılıp yapılmadığının, yapılmış ise o tarih itibariyle bunların her birisi için öngörülen giderlerin sıhhat ve uygunluğunun ve buna göre davalı eski yönetimin zimmetinde kalan para olup olmadığının, varsa miktarının ne olduğunun, mahallinde ve belgeler üzerinde uzman bilirkişilere inceleme yaptırılıp belirlenmesinden ve bu miktarın tamamından davalı Y.’nin doğrudan veya müteselsilen sorumlu olduğunun araştırılıp saptanmasından sonra hasıl olacak duruma göre karar verilmesi gerekir.

Y.18. HD. 02.12.2003 7326 – 9330

Yorum Yazın