ANAGAYRIMENKULÜN BAKIMI, KORUNMASI ve ZARARDAN SORUMLULUK

Home » YAZILAR » ANAGAYRIMENKUL YÖNETİMİ » ANAGAYRIMENKULÜN BAKIMI, KORUNMASI ve ZARARDAN SORUMLULUK

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 19: Kat Malikleri, anagayrımenkulün bakımı ve mimari durumu ile güzelliğini, sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdular.

(Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/8 md.) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve
tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılması
gerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmiş
olması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve tekniğine uygun biçimde yapılması
konusunda kat maliklerinin rızası aranmaz. Kat maliki kendi bağımsız bölümünde anayapıya
zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişiklik yapamaz. Tavan, taban veya duvar ile birbirine
bağlantılı bulunan bağımsız bölümlerin bağlantılı yerlerinde, bu bölüm maliklerinin ortak rızası
ile anayapıya zarar vermeyecek onarım, tesis ve değişiklik yapılabilir.
Her kat maliki anagayrimenkule ve diğer bağımsız bölümlere, kusuru ile verdiği zarardan
dolayı diğer kat maliklerine karşı sorumludur.

ortak alanların bakımı, anagayrımenkulün bakımı

KMK Madde 19 – ile ilgili alakalı bilgiler: ( Anagayrımenkulün bakımı ve korunması )

 • Dükkan niteliğindeki bağımsız bölümde pasta börek pişirilmesi diğer kat maliklerini rahatsız ederse, bunu giderici önlemler alınmalı, mümkün olmaz ise bu faaliyete son vermelidir. Projeye aykırı tadilat ancak tüm kat maliklerinin oybirliği ile verecekleri karar üzerine yapılabilir. Yargıç bu yönde resen karar veremez.
 • Yönetim planında, kat maliklerinin kendi bağımsız bölümlerinde kedi, köpek gibi hayvan beslemeleri açıkça yasak edilmiş olan hallerde davalı ve bütün kat sahipleri bu yasak hükmüne uymak zorundadırlar.
 • Kat malikleri kurulu oybirliğiyle karar vermedikçe depo, lokanta olarak kullanılamaz.
 • Kiracı kiralananı kira sözleşmesine uygun biçimde kullanmakla yükümlüdür. Kiralanan dairede, komşuları rahatsız edebilecek ve onların bağımsız bölümlerden yararlanmalarını kısıtlayacak şekilde köpek beslemesi kira aktinin feshine neden olabilir.
 • Mimari projeye aykırı değişikliğin eski haline getirilmesi davasını ancak kat maliki veya kat malikleri kurulu kararıyla yetki verilmiş kişi (yönetici) açabilir.
 • Arızanın giderilmesinden ve meydana getirdiği zarardan tüm kat maliklerinin sorumlu tutulabilmesi için arızanın ortak yerde veya tesisatta olması gerekir.
 • Ortak tesisat kalorifer boruları projesine uygun yerlerden geçirilmelidir.
 • Proje değişikliğine yazılı onay veren kat maliki bundan dönemez.
 • Özel kat kaloriferi yapmak, genel kalorifer giderlerine katılmamayı gerektirmez.
 • Çürüyen kalorifer borularının onarımına ve geçeceği ortak yerlere mahkemece karar verilebilir.
 • Birbirine bitişik olmakla beraber ayrı ayrı parsellerde bulunan bağımsız bölümler birleştirilmez.
 • Özel amaca tahsisli bahçe, taşınmaz üzerindeki tüm blokların ortak yerlerinden olup, tüm kat maliklerinin oybirliği ile aldıkları karar olmadıkça park yerine çevrilemez.

Yorum Yazın