Archives by: tosatdan

Home » tosatdan

ANAGAYRIMENKULÜN BAKIMI, KORUNMASI ve ZARARDAN SORUMLULUK

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 19: Kat Malikleri, anagayrımenkulün bakımı ve mimari durumu ile güzelliğini, sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdular. (Değişik ikinci fıkra: 14/11/2007-5711/8 md.) Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım vetesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz. Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozukluğun anayapıya veya bağımsız bir bölüme veya bölümlere zarar verdiğinin ve acilen onarılmasıgerektiğinin veya anayapının güçlendirilmesinin zorunlu olduğunun mahkemece tespit edilmişolması halinde, bu onarım ve güçlendirmenin projesine ve ... DEVAMINI OKUYUN...

HARCAMALARDA FATURA ALMAK ZORUNLU MUDUR ? YARGITAY KARARLARI

HARCAMALARDA FATURA ALMAK: Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca yönetici, anagayrimenkulün yönetimi ile ilgili tüm gelir ve giderleri yönetimince tutulacak deftere işlemeye ve giderlerin belgelerini bir dosyada saklamaya mecbur ise de, Yargıtay'ın kararlılık kazanmış uygulamalarında yöneticinin gerek yasal yetkisi içerisinde kalan hususlarda ve gerekse kat malikleri kurulu kararları doğrultusunda yaptığı harcamaları gösteren belgelerin fatura olması esas olmakla birlikte bunların mutlaka fatura ya da kasa fişi vs. niteliği taşınması zorunluluğu aranmamakta, gerçekleşmiş bir iş veya işlem içi harcama yapıldığını gösteren yazılı ... DEVAMINI OKUYUN...

DENETÇİ SEÇİMİ ile İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

Denetçi Seçimi Denetçi seçimi konsuunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus seçimin kat malikleri arasından yapılması gerekliliğidir. Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 34. maddesine uygun olarak 3 apartman yöneticisi dışarıdan seçilebilir. Diğer yönden, Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 41. maddesinin 3. fıkrası gereğince kat malikleri kurulu denetim işini kendi aralarından sayı ve arsa payı çoğunluğu ile seçecekleri bir denetçiye veya 3 kişilik bir denetim kuruluna yaptırabilir. Madde 41 – Kat malikleri kurulu, yöneticinin bu görevdeki tutumunu devamlı olarak denetler ve haklı bir sebebin çıkması halinde onu her ... DEVAMINI OKUYUN...

Terasta Yapılacak Değişiklikler ile İlgili Yargıtay Kararları

* Terasın Üstünün Kapatılması - Terasta Değişiklik "Bir zararın giderilmesi için birkaç türlü çare var ise, bunlardan en az giderle ve yapının görünüşü, bozmayacak ve yeniden bir teras yapımı gerektirmeyecek olanı seçilmelidir. Bilirkişilerin gösterdiği çareler arasında izolasyon ile zararın giderilmesi de vardır. Böyle bir imkan var iken Kat Mülkiyeti Kanunu 'nun 19. madde hükmü göz önünde tutulmadan yapılan mimari durumu değiştirici nitelikte terasın üstünün kapatılması kabul edilemez." *Terasta Değişiklik Yapılmasına İzin Verme Durumu "__/__/ ____ tarihli, yönetim kuruluna verilen dilekçe ile, terasın üst ve yanlarının davacı tarafından ... DEVAMINI OKUYUN...

Komşu Hakları – Soru Cevap

1) Kat maliklerinden birinin bağımsız bölümünde meydana gelen bir hasar veya bozukluğun onarımı veya giderilmesi için diğer bir bağımsız bölüme girme gereksinimine ne ad verilir? a) Oturma mecburiyeti b) Sigorta mecburiyeti c) İcra mecburiyeti d) Mahkeme mecburiyeti e) Müsaade mecburiyeti CEVAP: E - Müsaade mecburiyeti 2) Mesken olan bir yerde aşağıdakilerden hangisi açılamaz? a) Mühendislik bürosu b) Diş kliniği c) Avukat yazıhanesi d) Muhasebe bürosu e) Diş muayenehanesi CEVAP: B - Diş Kliniği DEVAMINI OKUYUN...

Pastane Olarak Kullanılan Dükkan ile İlgili Yargıtay Kararları

Pastane Olarak Kullanılan Dükkan ile İlgili Yargıtay Kararları * Pastanede Video - Televizyon İzlemenin Kuralı "Davalının pastane olarak kullandığı bağımsız bölümde izlenen televizyon ve video yayını sebebiyle etrafına ve pasajın müşterilerine herhangi bir rahatsızlık verip vermediğini saptamanın, bu husus saptandığı takdirde de video / televizyonun bir işyerinde bulundurulmasının ayrıca yasaklanmadığı da dikkate alınarak bu rahatsızlığın bertaraf edilmesi için tedbirleri saptamak ve davalıya bu konuda Kat Mülkiyeti Yasası'nın 33. maddesi uyarınca ihtarda bulunmak olmalıdır. Gerekli tahkikat tamamlanmadan televizyon ve video gösteri yeri olarak kullanılmayan  pastane niteliğindeki ... DEVAMINI OKUYUN...

Anagayrımenkul Yönetimi – Pratik Bilgiler ve Soru & Cevap

Kat Mülkiyeti Kanunu Madde 27:Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu kurul tarafından kararlaştırılır. Anagayrımenkul Yönetimi Pratik Bilgiler Eski yöneticinin defter ve belgeleri yeni yöneticiye vermesi gerekir.Anayapıda ferdi mülkiyete geçildikten ve kat mülkiyeti tesis edildikten sonra kooperatif temsilcisinin  Kat Mülkiyeti Yasası hükümlerine dayalı dava hakkı kalmaz.Bitişik de olsa birden çok parsel üzerinde müşterek kat mülkiyeti kurulamaz ise de, paydaşlar ortak tesis için sözleşebilirler ve bu sözleşmeyi imzalayan kat maliki bununla bağlı olur.İki ayrı parsel üzerindeki ... DEVAMINI OKUYUN...

Kapıcı Dairesi ile ilgili Yargıtay Kararları

Kapıcı Dairesi ile İlgili Yargıtay Kararları Kapıcı Binanın Uygun Bir Yerinde Oturur, Bunun İçin Özer Bir İzine Gerek Yoktur. " Kat Mülkiyeti Yasası'nda ana gayrimenkulün bir takım işlerinin yürütülmesi için hizmetli tutulmasını ve bu hizmetlinin kapıcı dairesinde veya binanın uygun bir yerinde daimi olarak oturmasına izin verilmesini engelleyen bir hüküm bulunmadığı gibi böyle bir iş için karar veya muvafakat yönünden özel bir nisap öngörülmüş de olmadığından kat maliklerinin çoğunluğunun karar veya rızası yeterli sayılmalıdır. " Kapıcı Dairesinin Kiraya Verilmesi - Kapıcı Dairesi kiraya verilebilir mi? "Kat ... DEVAMINI OKUYUN...

KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ

KAT MÜLKİYETİN DEVRİ - YARGITAY KARARLARI Bağımsız bölümün devri davası açılmadan önce yasaya uygun toplantı yapılması gerekir. Kat malikleri kurulu toplantısına isteyen tüm kat maliklerinin katılmasını teminen tüm maliklere davetiye çıkarılması ve gündeminde bildirilmesi gerekirken, bağımsız bölümlerin devri istenen davacı kat maliklerine çağrı çıkarılmaması önemli bir usulsüzlük olup bu suretle yapılan toplantının yasal olmadığının mahkemece tespitinde ve varılan sonuçta bir isabetsizlik yoktur. Bağımsız bölümün randevu evi olarak kullanılması Kat Mülkiyeti Yasasının 25. maddesinin son fıkrasında; bu maddedeki dava hakkının, sebebin öğrenilmesi tarihinden başlayarak 6 ay ve ... DEVAMINI OKUYUN...

Kat Mülkiyeti Nedir ? KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI

Kat Mülkiyeti Nedir ? Kat Mülkiyeti Nedir? - Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı - GENEL KURAL Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.  Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas ... DEVAMINI OKUYUN...
Sonraki sayfa »