KAT MÜLKİYETİ

Home » KAT MÜLKİYETİ

HARCAMALARDA FATURA ALMAK ZORUNLU MUDUR ? YARGITAY KARARLARI

HARCAMALARDA FATURA ALMAK: Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca yönetici, anagayrimenkulün yönetimi ile ilgili tüm gelir ve giderleri yönetimince tutulacak deftere işlemeye ve giderlerin belgelerini bir dosyada saklamaya mecbur ise de, Yargıtay'ın kararlılık kazanmış uygulamalarında yöneticinin gerek yasal yetkisi içerisinde kalan hususlarda ve gerekse kat malikleri kurulu kararları doğrultusunda yaptığı harcamaları gösteren belgelerin fatura olması esas olmakla birlikte bunların mutlaka fatura ya da kasa fişi vs. niteliği taşınması zorunluluğu aranmamakta, gerçekleşmiş bir iş veya işlem içi harcama yapıldığını gösteren yazılı ... DEVAMINI OKUYUN...

KAT MÜLKİYETİNİN DEVRİ

KAT MÜLKİYETİN DEVRİ - YARGITAY KARARLARI Bağımsız bölümün devri davası açılmadan önce yasaya uygun toplantı yapılması gerekir. Kat malikleri kurulu toplantısına isteyen tüm kat maliklerinin katılmasını teminen tüm maliklere davetiye çıkarılması ve gündeminde bildirilmesi gerekirken, bağımsız bölümlerin devri istenen davacı kat maliklerine çağrı çıkarılmaması önemli bir usulsüzlük olup bu suretle yapılan toplantının yasal olmadığının mahkemece tespitinde ve varılan sonuçta bir isabetsizlik yoktur. Bağımsız bölümün randevu evi olarak kullanılması Kat Mülkiyeti Yasasının 25. maddesinin son fıkrasında; bu maddedeki dava hakkının, sebebin öğrenilmesi tarihinden başlayarak 6 ay ve ... DEVAMINI OKUYUN...

Kat Mülkiyeti Nedir ? KAT MÜLKİYETİ VE KAT İRTİFAKI

Kat Mülkiyeti Nedir ? Kat Mülkiyeti Nedir? - Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı - GENEL KURAL Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, bu Kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.  Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas ... DEVAMINI OKUYUN...

ANAGAYRİMENKUL YÖNETİMİNDE KAT MALİKLERİ KURULU

Kat Malikleri Kurulu Görev ve Yetkileri / Kat Malikleri Kurulu Toplantı Zamanı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 27. maddesinde şu ifade yer almaktadır: Anagayrimenkul, kat malikleri kurulunca yönetilir ve yönetim tarzı, kanunların emredici hükümleri saklı kalmak şartıyla, yine bu kurul tarafından kararlaştırılır. Anagayrimenkul, Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre oluşturulacak yönetim organları tarafından yönetilir. Bu organlar: 1)Kat malikleri kurulu veya genel kurul 2)Yönetici veya yönetim kurulu 3) Denetçi veya denetim kurulu Kat Malikleri Kurulu'nun Görev ve Yetkileri Kat malikleri kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir: Yönetim planı yapmak ve gerektiğinde değiştirmek Yönetmelik yapmak ve ... DEVAMINI OKUYUN...

Neden Profesyonel Yönetim?

Neden Profesyonel Yönetim ? İş yerleri ve yaşam alanları (apartman ve siteler başta olmak üzere) ekonomi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte değişmeye ve ihtiyaçlarının artmasına neden olmuştur. Site ve apartman sakinlerinin yaşamlarını kolaylaştırmak için profesyonel apartman yöneticiliği gereksinimi ortaya çıkmıştır. Komşuluk İlişkileri Yaşam kalitesinin yüksek olduğu büyük şehirlerde komşuluk ilişkileri zamanla zedelenmiştir. Her apartmanda ve sitede sorunlar çıkabilir, hele ki apartman yöneticisi apartman sakinlerinden biriyse sorun daha da büyür ve komşuların arasını açıp, geri dönülemez kırgınlıklar oluşmasına neden olabilir. Apartmanların, sitelerin hatta iş merkezlerinin ... DEVAMINI OKUYUN...