HİZMETLERİMİZ – PROFESYONEL YÖNETİM

TOSAT DANIŞMANLIK olarak apartmanınızda/ sitenizde yapılan Genel Kurul’da yöneticiliğe firmamızın seçilmesi durumunda ilgili kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve tarafımızla imzalanan sözleşmenin yöneticiye yüklediği görev ve sorumlulukları bir yıl süreyle yürütüyoruz. Bu çerçevede vereceğimiz hizmetler:

İşletme Projesinin Hazırlanması

Apartmanınız / Sitenizle yapılan sözleşmenin imzalanmasını takiben on beş gün içinde usulüne uygun şekilde bir İşletme Projesi hazırlanarak ( Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 37) kat maliklerinin bilgisine sunulacaktır. İşletme projesinde anagayrımenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini gelir ve gider tutarları, tüm giderlerden her kat malikine bu kanunun 20. maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar; tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin KMK 20. maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı belirtilecektir. Bildirimden sonra 7 gün içinde bir itiraz varsa kat malikleri kurulunca durum incelenir, kat malikleri kurulunca karara bağlanarak kesinleşen işletme projesi uygulanır.

Bakım, Onarım ve Ödemeler

Avans ve genel gider paralarının yatırılması ve gerektiğinde çekmek üzere muteber bir bankada hesap açılacaktır. Gayrımenkule ait elektrik, su, doğal gaz, görevli personel SSK primleri gibi borçlar zamanında ödenecek, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve gerektiğinde kanuni ipotek hakkını Kat Mülkiyeti Kütüğüne tescil ettirilecektir.

Ana gayrımenkulün usulüne uygun olarak kullanılması, korunması, bakım onarım ve temizliği, asansör, kalorifer, sıcak ve soğuksu ile elektrik tesisatının düzenli şekilde işletilmesi için gerekli önlemler alınır.

Toplantı, Duyurular ve Belgelerin Saklanması

profesyonel yönetim, kadıköy apartman yönetimi, moda site yönetimi, kadıköy apartman yöneticiliği

Gündem hazırlanarak kat malikleri kurulu toplantıya çağrılacak (KMK-Madde 29), alınan kararlar karar defterine geçirilecek ve kararlar yerine getirilecektir. Ana gayrımenkulü ilgilendiren tebligatlar kabul edilerek, duyurulacak ve süresi içinde gereği yapılacaktır.Yönetimle ilgili tüm belgeler, faturalar ve makbuzlar en az beş yıl süreyle saklanacaktır.

TOSAT DANIŞMANLIK ŞEFFAF PROFESYONEL YÖNETİM