PROFESYONEL YÖNETİM HİZMETLERİMİZ

Yönetici Seçimi
Genel Kurul’da yöneticiliğe firmamızın seçilmesi durumunda ilgili kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve tarafımızla imzalanan sözleşmenin yöneticiye yüklediği görev ve sorumlulukları bir yıl süreyle yürütüyoruz. Kat malikleri kurulunun seçtiği bir denetçi veya üç kişilik bir denetim kurulu, yönetim planında belli zaman konulmamışsa üç ayda bir hesapları denetleyecektir.
İşletme Projesi
Apartmanınızla / Sitenizle yapılan sözleşmenin imzalanmasını takiben 1 hafta içerisinde usulüne uygun şekilde bir İşletme Projesi hazırlanarak ( Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 37) kat maliklerinin bilgisine sunuyoruz. Apartman resmi defterlerinin (karar defteri, işletme defteri vb) tutularak, gerekli noter tasdiklerini yaptırıyoruz.
Ödemeler
Üçüncü şahıslara, apartmanınıza ait doğalgaz, elektrik, su, görevli personel SSK primleri vb. borçlar zamanında ödenecektir. Yönetimle ilgili tüm belgeler, faturalar ve makbuzlar en az beş yıl süreyle saklanacaktır. Avans ve genel gider paralarının yatırılması ve gerektiğinde çekmek üzere muteber bir bankada hesap açılacaktır.
Çalışan Personel
Apartmanınızda çalıştırılacak personelin tüm yasal işlemleri, Konut Kapıcıları Yönetmeliği, İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri uyarınca yapılarak, ücretleri zamanında ödenecektir (sigorta, emeklilik, tazminat vb); söz konusu personel denetlenerek görevlerini en iyi şekilde yapmaları sağlanacaktır.
Bakım - Onarım - Temizlik
Ana gayrımenkulün usulüne uygun olarak kullanımı, korunması, bakım onarım ve temizliği, asansör, kalorifer, su ve elektrik tesisatının düzenli şekilde işletilmesi için gerekli önlemler alınır. Acil durum eylem planı, yangınla mücadele, ilk yardım planı, İSG temel eğitim ve belgelendirilmesi hizmetlerinin yetkili firmalarca gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
Tablolar
Aidat ve gelir-gider tablosu aylık olarak bina panosunda duyurulacaktır. Aylık tablolar e-posta yoluyla da kat sakinlerine gönderilecektir. Apartman Genel Kurulu’nda yıllık faaliyet raporu sunulacak, kat malikleri kuruluna o tarihe kadar elde edilen gelirlerin ve yapılmış olan giderlerin hesabı verilecektir, toplantıda alınan kararlar karar defterine geçirilecek ve kararlar yerine getirilecektir.
NEDEN TOSAT DANIŞMANLIK?

ŞEFFAF YÖNETİM

Aidat ve gelir-gider tablosu aylık olarak bina panosunda duyurulacaktır. Aylık tablolar
e-posta yoluyla da kat sakinlerine gönderilecektir. Apartman kat malikleri kurulunun seçtiği bir denetçi veya üç kişilik bir denetim kurulu, yönetim planında belli zaman konulmamışsa üç ayda bir hesapları denetleyecektir.

TEKLİF ALIN

Teklif formunuz tarafımıza ulaştıktan sonra, en kısa süre içerisinde detaylı teklifimizi size gönderelim.

YÖNETİM TEKLİFİ ALIN

BELGELER, FATURALAR, MAKBUZLAR

Yönetimle ilgili tüm belgeler, faturalar ve makbuzlar en az beş yıl süreyle saklanacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

PROFESYONEL YÖNETİM

HİZMETLERİMİZ
YÖNETİCİ SEÇİMİBAKIM, ONARIM ve ÖDEMELERTOPLANTI, DUYURULAR, BELGELERİN SAKLANMASI
YÖNETİCİ SEÇİMİ
Yönetici Seçildikten Sonra
TOSAT DANIŞMANLIK olarak apartmanınızda/ sitenizde yapılan Genel Kurul’da yöneticiliğe firmamızın seçilmesi durumunda ilgili kanun, tüzük, yönetmeliklerin ve tarafımızla imzalanan sözleşmenin yöneticiye yüklediği görev ve sorumlulukları bir yıl süreyle yürütüyoruz
İşletme Projesi
Apartmanınız / Sitenizle yapılan sözleşmenin imzalanmasını takiben on beş gün içinde usulüne uygun şekilde bir İşletme Projesi hazırlanarak ( Kat Mülkiyeti Kanunu – Madde 37) kat maliklerinin bilgisine sunulacaktır. İşletme projesinde anagayrımenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini gelir ve gider tutarları, tüm giderlerden her kat malikine bu kanunun 20. maddesindeki esaslara göre düşecek tahmini miktar; tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin KMK 20. maddedeki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı belirtilecektir.
İşletme Projesine İtiraz Durumunda
Bildirimden sonra 7 gün içinde bir itiraz varsa kat malikleri kurulunca durum incelenir, kat malikleri kurulunca karara bağlanarak kesinleşen işletme projesi uygulanır.
BAKIM, ONARIM ve ÖDEMELER
Bankada Hesap Açılması
Avans ve genel gider paralarının yatırılması ve gerektiğinde çekmek üzere muteber bir bankada hesap açılacaktır.
Ödemeler
Gayrımenkule ait elektrik, su, doğal gaz, görevli personel SSK primleri gibi borçlar zamanında ödenecek,
İcra Takibi
Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve gerektiğinde kanuni ipotek hakkını Kat Mülkiyeti Kütüğüne tescil ettirilecektir.
Bakım ve Onarımlar
Ana gayrımenkulün usulüne uygun olarak kullanılması, korunması, bakım onarım ve temizliği, asansör, kalorifer, sıcak ve soğuksu ile elektrik tesisatının düzenli şekilde işletilmesi için gerekli önlemler alınır.
TOPLANTI, DUYURULAR, BELGELERİN SAKLANMASI
Kat Malikleri Kurulu Toplantısı
Gündem hazırlanarak kat malikleri kurulu toplantıya çağrılacak.(KMK-Madde 29)
Genel Kurul'da Alınan Kararlar
alınan kararlar karar defterine geçirilecek ve kararlar yerine getirilecektir.
Tebligatlar
Ana gayrımenkulü ilgilendiren tebligatlar kabul edilerek, duyurulacak ve süresi içinde gereği yapılacaktır.
Belgelerin Saklanması
Yönetimle ilgili tüm belgeler, faturalar ve makbuzlar en az beş yıl süreyle saklanacaktır.