Taşınmazın Devri Dilekçe Örneği

Home » Taşınmazın Devri Dilekçe Örneği

Taşınmazın ____ TL karşılığında Arsa Payı Oranında Devri (Taşınmazın Devri Dilekçe Örneği)

SULH HUKUK MAHKEMESİ YARGIÇLIĞI’NA,


DAVACILAR:     1.                         2.DAVALI: ________________DAVA: Taşınmazın ____ TL karşılığında arsa payları oranında devri istemi (Taşınmazın devri)
OLAYLAR:
Davalı, ___________ ili, ___________ ilçesi, ____________ cad. no:___/___.’da bulunan tapunun _________ tarihinde ______ ada _______parsel no.lu ___/___ arsa paylı ___________no.lu bağımsız bölümünde, kumar oynatmaktadır. Kendisine sözlü ve yazılı ihtarlar keşide edilerek kumar oynatmasına  son verilmesi istendi ise de bu uyarılara davalı uymamıştır. Son olarak da daire kumar oynatma nedeniyle yapılan bir baskın sonucu mühürlenerek kapatılmıştır. Kat malikleri kurulu da çoğunlukla aldığı karar sonucu davalının taşınmazının devrine karar alınması için yargı organınıza başvurulmasını kararlaştırıldığından adı geçen  dairenin biz davacılara hisseleri oranında devrinin sağlanması için gereğini arz ederim.
HUKUKİ Nedenler: 634 s.Y. m.25, 33 ve ilgili kaynaklarDELİLLER:  Tapu kayıtları, kat malikleri kararı, kapatma kararı, tanıklar vs.     SONUÇ:  Yukarıda arz edilen deliller ile duruşma       sırasında sunulacak deliller de gözönüne alınarak davalının __________TL değerindeki taşınmazının biz davacılara arsa paylarımız oranında devir ile yargılama gideri ve masrafların alınmasını arz ederim.
                                                            ___/___/______                                                             Saygılarımla                                                                  İMZA

Not 1: Dava, taşınmazın bulunduğu yer sulh hukuk mahkemesinde açılır. Dava, nedenin öğrenilmesinden itibaren 6 ay, hakkın doğumundan itibaren 5 yıldır.
Not 2: Kararı almak için çoğunluk sağlanamazsa veya kat maliklerinin bir kısmı bu davayı açmak istemezlerse davayı diğer kat malikleri açabilir.
Not 3: Kat irtifakı olan dairelerde bu dava açılamaz. Taşınmazda kat mülkiyetine geçilmiş olmalıdır. Bağımsız bölümünü randevu evi vb. haline getiren kat malikinin bu yeri değeri karşılığı diğer kat maliklerine satışının sağlanması dava edilebilir.
Not 4: Bağımsız bölümün dava günündeki değerin saptanması gerekir. Davayı açan kat malikleri, taşınmazın üçüncü kişilere devrini isteyemezler. Kendileri almak zorundadırlar.
Not 5: Daire sahibi ortak giderlerden ve avanstan kendine düşen borçları ödemediği için hakkında 2 takvim yılı içinde 3 defa, icra veya dava takibi yapılmasına neden olmuş ise,  yine Kat Mülkiyeti Yasası’nın 33. maddesine göre mahkemece verilen borç ve yükümlülükleri yerine getirmemekte 1 yıl ısrar etmiş ise, yine taşınmazın devri istenebilir.

taşınmazın devri, taşınmazın arsa payı oranında devri,taşınmazın devri dilekçe
Taşınmazın Devri Dilekçe Örneği